top of page
Byenvini Recho TiBwa

Website sa kapab edé ou konprann prensip yo a Recho TiBwa la. L’op montre ou komann pou fè youn recho roket. Website la genyen fotos e vidios pou montre ou sa youn recho roket ye e komann pou fè youn recho roket. Ositou website la genyen links a lot enfomasyon.

 

Nou espere ou pral fè youn bon diferans a anviwènman an pa itilize Recho TiBwa la nan kizin ou e nou espere ou va reyalize

Recho TiBwa la se youn opòtinite a stat youn biznis a fè recho yo a vann a fanmi ou, a vwazen yo e a kominate ou.

DIS Prensip pou Recho TiBwa

P3050029.JPG

1

Instile recho-a tif (oubyen tè gra) avek materiel ki pa lou tankou pay diri, poud bwa, oubyen pay manyok.

Remi stoves.JPG

2

Fè youn trou 12” anle dife-a pou boule lafimen epiogmante vites van.

Selman pwent bwa yo ki bezoin boule pou

3

Selman pwent bwa yo ki bezoin boule pou pa fè twop lafimen.

Kantite ti-bwa nou pouse nan dife-a mezi

4

Kantite ti-bwa nou pouse nan dife-a mezire kantite chalè ki rive nan deye

chodye-a.

Kite van pase anba bwa dife-a selman_

5

Kite van pase anba bwa dife-a selman. Evite trop van pase anlè dife-a pou pa rafredi-l.

Si nou pa kite ase van entre nan dife-a,

6

Si nou pa kite ase van entre nan dife-a, l’ap fè anpil lafimen ak chabon.

Van dwe traverse nan ko recho-a soti anb

7

Van dwe traverse nan ko recho-a soti anba pou rive anwo.  Bouch kote van antre-a dwe menm lajè ak trou kote chalè op monte.

Mete yon gri anba dife-a_

8

Mete yon gri anba dife-a.

Instile wout chalè-a, soti nan dife pou

9

Instile wout chalè-a, soti nan dife pou rive alantou chodye.

pot skirt 2.jpg

10

Mete yon sèk (oubyen jip) alantou chodye-a pou ogmante chalè-a antre nan tout ko chodye-a, pa bliye kite yon ti espas ant sèk-la e chodye-a  (ape pwe youn santimet.)

bottom of page